Tôi có được nhận thông tin sms/ mail/ cuộc gọi trước đó?

DOKE Dev 15.03.2019